Polityka Prywatności I Plików Cookies

Polityka Prywatności I Plików Cookies
Kim jest Administrator danych?
Administratorem danych osobowych jest Aneta Angowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Horyzonty Bez Granic Aneta Angowska, z siedzibą przy ul. Franciszka Fenikowskiego 7A/35, 84 -240 Reda, NIP: 5882096848, Regon: 366547700.

§1 W jakim celu zbieramy Twoje dane? Jak długo je przetwarzamy?

1. Dane osobowe Klientów, w tym Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:

 1. przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. przetwarzania danych dodatkowych podanych w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci obsługi Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Administratora, np. za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci obsługi Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
 7. rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci obsługi Klienta oraz rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 8. realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 9. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami oraz rozwoju usług i produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 10. zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej oraz wersji mobilnej – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę.
 11. Administrator może również przetwarzać dane osobowe Klientów (w tym Użytkowników) w celu wysyłki informacji marketingowych. Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Klienta lub Użytkownika sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania newslettera. Do celów komunikacji handlowej Administrator potrzebuj zgody Klienta lub Użytkownika zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodę można wycofać w każdej chwili, klikając link w stopce maila lub pisząc do mnie na adres podany wyżej.
 12. Dane osobowe Klientów i Użytkowników mogą być także przetwarzane celem administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Meta, Instagram) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z Klientem i Użytkownikiem oraz kierowania treści marketingowych. Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy Klient lub Użytkownik zdecyduje się na polubienie strony / dołączenie do grupy / wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawi swoje dane na platformie zarządzanej przez Administratora, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Administratora sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze mną. Administrator informuje, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/fanpage/grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.
 13. Administrator może także przetwarzać dane wrażliwe. Są zbierane w celu realizacji umowy i jej prawidłowego wykonywania w oparciu o świadomą i dobrowolną zgodę Klienta lub Użytkownika (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – do czasu ustania celu biznesowego lub cofnięcia zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.
 14. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres realizacji zawartych umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług przez czas obowiązywania umów, a ponadto:
 15. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,
 16. przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Administrator lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Klient, w tym Użytkownik) w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej,
 17. przez czas wykonywania obowiązków archiwacyjnych wynikających m.in. z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa przez okres 6 lat lub dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa;
 18. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata,
 19. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę – co nastąpi wcześniej,
 20. do czasu wniesienia przez Klienta lub Użytkownika sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

 

§2 Jakie prawa ci przysługują?

 1. Administrator zapewnia każdemu Klientowi, w tym Użytkownikowi, prawo skorzystania ze
  wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj.:
 2. dostępu do swoich danych osobowych,
 3. sprostowania danych osobowych,
 4. usunięcia danych osobowych,
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. przenoszenia danych osobowych,
 8. cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

 

 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), każdemu Klientowi (w tym Użytkownikowi) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 2. W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Klienta (w tym Użytkownika), każdej osobie przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

§3 Czy Twoje dane są profilowane?

 1. Co do zasady nie profilujemy danych w sposób, który wpływałby na Twoją sytuację prawną, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.
 2. Charakteru takiego nie mają podejmowane przez nas działania marketingowe. Ich celem jest lepsze dopasowywanie treści i ofert do Twoich zainteresowań. Wykorzystywane informację są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi w ramach późniejszej współpracy.
 3. Administrator analizuje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, za pomocą narzędzi udostępnionych przez dostawców oprogramowania (np. za pomocą statystyk, historii), wyłącznie w zakresie, który nie wywołuje wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub istotnie nie wpływa na Twoją sytuację, w tym na zagwarantowane prawa i wolności. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, jest poznanie preferencji Użytkowników (więcej informacji o analizie znajduje się w §5 Polityka plików cookies).
 4. Klientowi (w tym Użytkownikowi) przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym czasie.

Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych.
W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym prawa europejskiego, w szczególności RODO.

 

§4 Komu możemy przekazać Twoje dane?

 Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w §1 oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tego celu. Co do zasady zbieramy i przetwarzamy tylko te dane, które sam nam podałeś, z zastrzeżeniem danych zbieranych automatycznie (plików cookies). Więcej o cookies znajdziesz w §5.

W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji ww. celów, w szczególności firmie hostingowej, firmie informatycznej / podmiotowi zarządzającemu stroną, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, firmie udostępniającej program do faktur, firmie świadczącej usługi newslettera, firmie świadczącej usługi chmurowe, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, podmiotom świadczącym usługi administracyjne, podmiotom świadczącym usługi konsultingowe, podwykonawcom, prawnikom, platformie szkoleniowej, platformie społecznościowej, platformie do obsługi Klientów, platformie do umawiania wizyt, platformie do udostępniania produktów lub świadczenia usług, innym podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji celów przetwarzania.

 Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej. W pozostałych przypadkach, w sytuacji gdy dane będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO, po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego.

Usługi świadczone przez Google lub Facebook (META), wykonywane są co do zasady przez podmioty, mające swoją siedzibę w Unii Europejskiej. Z uwagi jednak na globalny charakter działania tych podmiotów, Twoje dane mogą być przekazywane do USA, w związku z ich przechowywaniem na serwerach amerykańskich (w całości lub w części). Niezależnie od tego, Google i Facebook wdrożyły zabezpieczenia zgodne z wymogami RODO, mające na celu ochronę danych osobowych, poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych.  Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych przez ww. dostawców, znajduje się w Politykach prywatności każdego z podmiotów.

Twoje dane (o ile wynika to z celu przetwarzania) mogą być także przekazywane poza obszar EOG następującym podmiotom:

1) Active Campaign LLC 1 N Dearborn St., 5th Floor, Chicago, Illinois 60602

2) Asana, Inc., 1550 Bryant Street, 2nd Floor San Francisco, California 94103
§5 Polityka plików cookies.

INFORMACJE WSTĘPNE

 

Używamy plików cookies i innych, podobnych mechanizmów, aby poznać, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej Strony Internetowej oraz do celów marketingowych, w tym aby wyświetlać im reklamy w innych miejscach w Internecie.

Cookie to mały plik tekstowy, zapisywany przez witrynę internetową na Twoim komputerze, telefonie lub jakimkolwiek innym urządzeniu. Plik cookie zawiera dane na temat korzystania przez Ciebie z tej strony.

Niektóre cookies są niezbędne do działania Strony Internetowej. W pozostałych przypadkach przy pierwszym wejściu na naszą Stronę Internetową prosimy Cię o wyrażenie zgody na instalację cookies. Nie używamy plików cookies reklamowych ani analitycznych (ani żadnych innych niż niezbędne) bez Twojej zgody.

W dowolnym momencie możesz zmienić ustawienia cookies używając przycisku ,,Dostosuj ustawienia” widocznego na samym dole naszej strony. Zablokowanie przez Ciebie konkretnych plików cookies, jeśli wcześniej wyraziłeś na nie zgodę, będzie uważane za odwołanie zgody i będzie oznaczało, że nie przetwarzamy już Twoich danych w tym zakresie.

Poniżej możesz przeczytać, jakich dokładnie cookies używamy i jakim firmom w związku z tym mogą być przekazywane Twoje dane.


 • UŻYWANE PRZEZ NAS PLIKI COOKIES 

1. Niezbędne cookies

 Te cookies służą do prawidłowego działania strony. Nie możesz ich wyłączyć, bo po ich wyłączeniu nasza strona po prostu nie będzie działać prawidłowo.

 • W tym zakresie używamy narzędzia CookieYes, które przechowuje Twoje ustawienia prywatności. Pokazuje twoją zgodę lub jej brak na uruchamianie poszczególnych rodzajów cookies na naszej stronie.
 • -> więcej na temat CookieYes znajdziesz tutaj: https://www.cookieyes.com/cookie-policy/ 
 • Inne niezbędne cookies na naszej Stronie Internetowej służą do poprawnego jej funkcjonowania oraz do zarządzania nią, m.in. do wprowadzania zmian na stronie, do uruchamiania narzędzi śledzących, na które wyrazisz zgodę (Google Tag Manager).
 • Statystyka i analiza 
 1. Korzystamy z narzędzi zbierających dane statystyczne, dzięki którym możemy zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z naszej Strony Internetowej. Dane, które otrzymujemy z tych narzędzi, nie dają nam informacji o konkretnej osobie i nie łączymy ich z innymi danymi, które nam podajesz.
 2. Korzystamy z Google Analytics. Informacje, jakie zbiera Google Analytics o użytkownikach, to np.: ile razy użytkownik odwiedza witrynę; które podstrony odwiedza; data pierwszej i ostatniej wizyty; czas trwania odwiedzin; strona, z której użytkownik odwiedził witrynę; przeglądarka, której użytkownik używa; link, który został kliknięty; miejsce na świecie, z którego użytkownik uzyskuje dostęp, adres IP, itp. 
 3. Google poszczególnym użytkownikom przypisuje własny identyfikator (tzw. Google ID) i gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z plików cookies z różnych stron internetowych. My – jako właściciel Strony Internetowej – możemy otrzymywać z Google raporty (statystyki) związane wyłącznie z ruchem na naszej Stronie Internetowej. Raporty te obejmują oczywiście wyłącznie osoby, które wyraziły na naszej Stronie Internetowej zgodę na rejestrowanie ich wizyt przez Google Analytics.
 4. Używamy Google Analytics w ten sposób, by Twój adres IP był skracany przed przekazaniem dalej. Zanonimizowany adres IP przetwarzany przez Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

-> Możesz zapobiec rejestrowaniu przez Google Analytics informacji pochodzących z Twojej przeglądarki, instalując specjalną wtyczkę znajdującą się tutaj. Dalsze szczegółowe informacje o działaniu Google Analytics możesz znaleźć tutaj.

 1. Google Ads
 1.  Google gromadzi na swoich serwerach dane z umieszczanych na Twoim urządzeniu plików cookies. Dane te są zbierane na wszystkich stronach, na których zezwoliłeś na używanie cookies (w tym na naszej Stronie Internetowej), a także z reklam, w które kliknąłeś. Google korzysta z tych informacji w celu wyświetlania reklam na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach i/lub w przeglądarce internetowej. Zazwyczaj pliki cookies pochodzące od Google wygasają po 3 miesiącach.
 2. My jako reklamodawcy korzystający z usług Google nie mamy dostępu do danych z ciasteczek zapisanych na Twoim urządzeniu, ale możemy zlecać reklamy do wybranych przez nas odbiorców, np. do wszystkich osób, które odwiedziły naszą stronę www (lub jej konkretną podstronę) w ciągu ostatnich 7 dni.
 3. Dane te stanowią dla nas jedynie materiał statystyczny, a reklamy zlecamy jedynie na podstawie zbiorczych kryteriów (do określonych grup docelowych, a nie do konkretnego użytkownika), a zatem dane z cookies nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam podajesz.

-> Wiele szersze informacje o Twoim sposobie korzystania ze stron www posiada Google. Więcej o tym, w jaki sposób Google używa plików cookies do wyświetlania reklam i jak możesz zarządzać swoimi ustawieniami co do reklam, możesz przeczytać tutaj.

 1. d) Używamy również (w ramach korzystania z Google Ads i Google Analytics) wspomnianego wyżej narzędzia Google Tag Manager. Umożliwia nam ono zarządzanie kampaniami reklamowymi oraz mierzenie ich skuteczności. 
 1. Facebook i inne portale społecznościowe
 1. Stosujemy tzw. „piksel konwersji Facebooka” w celu zarządzania reklamami na portalach Facebook i Instagram.
 2. Jeśli wyrazisz zgodę na stosowanie tego pliku cookies na naszej Stronie Internetowej, wówczas za pomocą tego narzędzia serwis Facebook uzyskuje informację o tym, że odwiedziłeś naszą Stronę Internetową. Informacja ta zostaje przypisana do Twojego profilu w tym serwisie, jeśli go posiadasz. Jeśli nie jesteś użytkownikiem tych serwisów, wówczas informacje zostają przypisane do utworzonego dla Ciebie tzw. „Facebook ID”.
 3. Dzięki temu narzędziu możemy zlecać na portalu Facebook i Instagram reklamy do tych osób, które wcześniej odwiedziły już naszą Stronę Internetową lub poszczególne jej podstrony (remarketing).
 4. Następnie otrzymujemy od firmy Facebook dane statystyczne dotyczące skuteczności reklam (np. ile osób zobaczyło naszą reklamę, ile osób w nią kliknęło), bez odniesienia do konkretnych użytkowników.
 5. Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook lub Instagram, zachęcamy Cię do przeczytania dalszych informacji o tym, jakie dane o użytkownikach właściciel tych serwisów zbiera z różnych stron internetowych za pomocą plików cookies: https://www.facebook.com/about/privacy/oraz https://help.instagram.com/15583370790038

-> Podstawą prawną do używania przez nas cookies niezbędnych (wskazanych powyżej) jest nasz prawnie uzasadniony interes, tj. prawo do prowadzenia Strony Internetowej wspierającej nasz biznes, oraz konieczność zachowania jej bezpieczeństwa. Podstawą prawną do używania przez nas pozostałych cookies jest Twoja zgoda. 

Scroll to Top