Dofinansowanie

O dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych można ubiegać się w lokalnych placówkach PCPR,
MOPS lub MOPR. Można uzyskać nawet do 95% wartości transportera schodowego.
Realizujemy dofinansowania z PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Aby uzyskać dofinansowanie należy zebrać następujące dokumenty:

Komplet dokumentów należy dostarczyć do najbliższej placówki PCPR, MOPS lub MOPR. Po przyznaniu dofinansowania następuje
podpisanie umowy oraz dokonanie zakupu poprzez opłacenie części udziału własnego zgodnie z umową. Następnie należy przedstawić
dowód zapłaty udziału własnego w placówce PCPR, MOPS lub MOPR oraz dotarczyć fakturę vat/rachunek do placówki PCPR, MOPS
lub MOPR celem rozliczenia płatności w ramach dofinansowania.

Wymagane dokumenty

01

WNIOSEK

Należy wypełnić wniosek o przyznanie dofinansowania (są dostępne we wszystkich placówkach PCPR, MOPS i MOPR).

02

ORZECZENIE
O NIEPEŁNOSRPAWNOŚCI

Dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego), jeśli we wspólnym gospodarstwie domowym jest więcej osób niepełnosprawnych – kopie orzeczeń tych osób.

03

ZAŚWIADCZENIE
LEKARSKIE

Dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wraz z zaleceniem zakupu transportera schodowego oraz uzasadnienie konieczności posiadania wskazanego urządzenia w związku z występującymi barierami technicznymi (zgodnie z obowiązującym drukiem).

04

OŚWIADCZENIE
O DOCHODACH

Przygotować oświadczenie o dochodach miesięcznych osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

05

FAKTURA PROFORMA

Dostarczyć fakturę pro forma lub ofertę cenową zawierającą nazwę sprzętu oraz całkowitą wartość.

01

WNIOSEK

Należy wypełnić wniosek o przyznanie dofinansowania (są dostępne we wszystkich placówkach PCPR, MOPS i MOPR).

02

ORZECZENIE
O NIEPEŁNOSRPAWNOŚCI

Dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego), jeśli we wspólnym gospodarstwie domowym jest więcej osób niepełnosprawnych – kopie orzeczeń tych osób.

03

ZAŚWIADCZENIE
LEKARSKIE

Dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wraz z zaleceniem zakupu transportera schodowego oraz uzasadnienie konieczności posiadania wskazanego urządzenia w związku z występującymi barierami technicznymi (zgodnie z obowiązującym drukiem).

04

OŚWIADCZENIE
O DOCHODACH

Przygotować oświadczenie o dochodach miesięcznych osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

05

FAKTURA PROFORMA

Dostarczyć fakturę pro forma lub ofertę cenową zawierającą nazwę sprzętu oraz całkowitą wartość.

Scroll to Top